རྒྱུ་སྐར་སའི་གོ་ལ། ཚིཊ་གཉིས་པ།

ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།

 ཕྱིའི་གསར་ལམ The Atlantic ནས་བསྒྲགས་པ་ལྟར་ན། 《རྒྱུ་སྐར་སའི་གོ་ལ2》 དེ་ད་ལོའི་ལོ་སྨད་ཙམ་ལ་གཏང་འཆར་ཡིན་འདུག་ལ།  སྔར་མ་ལྟར་ཨིན་ཇིའི་སྐྱེ་དངོས་རིག་པ་བ David Attenborough ནས་འགྲེལ་བཤད་སྐྱོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

 “2006 ལོར་གཏོང་དུས། མགོ་མཇུག་ཚང་མ་ཐེངས་དང་པོར་ཤིན་གསལ་བརྙན་ལེན་ཆས་སྤྱད་པའི《རྒྱུ་སྐར་སའི་གོ་ལ》ནི་སྐབས་དེརBBC ཡི་མ་རྩ་ཆེས་མཐོ་བའི་དངོས་ཞུས་བརྙན་འཕྲིན་ཞིག་ཡིན།《རྒྱུ་སྐར་སའི་གོ་ལ ༢》 ཡང་དེ་ག་ནང་བཞིན་སྔོན་སྐྱོད་ཀྱི་རིགས་པ་དང་ལྡན་ཏེ། འདས་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ངེད་ཅག་གིས་ཤིན་གསལ4K བརྙན་ལེན་ཆས་སྤྱད་ཡོད་པ་དང་།  དེ་དང་མཉམ་དུ་མི་མེད་གནམ་གྲུ་དང་རྒྱང་འཛིན་བརྙན་ལེན་ལག་རྩལ་སྤྱད་ཡོད། 《རྒྱུ་སྐར་སའི་གོ་ལ ༢》 བཏང་རྗེས4Kབརྙན་འཕྲིན་སྔོན་ལ་འདེད་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ” 

  ཤེས་གསལ་ལྟར་ན《རྒྱུ་སྐར་སའི་གོ་ལ》ཚིགས་གཉིས་པར་ལེའུ ༦ ཡོད་འདུག


དཔྱད་མཆན་ཡོད།