Siegfried Woldhek ཏ་ཧྥིན་ཁི(da Vinci)ཡི་ཞལ་རས་ངོ་མ་རྙེད་ཚུལ།

མོན་ནཱ་ལི་སཱ་ནི་འཛམ་གླིང་དུ་མིང་དུ་གྲགས་པའི་ཞལ་རས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ཁྱེད་ཀྱིས་བྲིས་རིས་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱེད་པོ་ཏ་ཧྥིན་ཁི(Leonardo da Vinci)ཡི་བྱད་བཞིན་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་ཤེས་སམ། རི་མོ་བSiegfried Woldhekཡིས་པར་རིས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལག་རྩལ་སྣ་ཚོགས་ལེགས་པར་སྤྱད་ནས་ཁོང་གི་སེམས་ནང་གི་ཏ་ཧྥིན་ཁི་ཡི་ཞལ་རས་ངོ་མ་དེ་རྙེད་ཡོད།

 

 

དཔྱད་མཆན་ཡོད།