ཊན་ནོལ་ཐམ་མེ་ཐྲི། ཤེས་ཚོར་གྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས།

ཊན་ནོལ་ལ"ཚོར་བ་བསྣོལ"བའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་དེ། ཚོར་ཤེས་གཉིས་སམ་འགའ་རེ་བསྣོལ་ཐུབ། ཁོང་གིས་ཨང་ཀི་དང་ཁ་དོག་སོགས་རྒྱུ་མང་པོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱེད་དེ། ཁོང་གི་ཀླད་པའི་ནང་ཨང་ཀི་དང་དུས་ཚེས་ཐམས་ཅད་ལའང་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཡོད། འཇིག་རྟེན་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་ཚོད་ལས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གྲ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། འོ་སྐོལ་ཚོས་མཐོང་སྣེ་འདྲ་མིན་ནས་འཇིག་རྟེན་ལ་ལྟ་བར་འོས་སོ། །

དཔྱད་མཆན་ཡོད།